วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

Aerofluid Training Center จัดอบรมหลักสูตร ระบบไฮดรอลิคพื้นฐานเครื่องจักรกล

Aerofluid Training Center (ภายใต้บริหารโดยบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ระบบไฮดรอลิคพื้นฐานเครื่องจักรกล โดนเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้น และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ โดยมี รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ปรึกษา Lab Oil Service บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด และ อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิค เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกสเชิงรุก จ.ปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง