วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อาการเสียของแบริ่ง
Bearing Failure Root Cause Analysis

รหัส : OA-105
วันที่จัดอบรม : 25 มกราคม 2561
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก


หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อาการเสียของแบริ่ง

วิทยากร

รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย
ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)
University of Wales, Swansea, United Kingdom

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม

เวลา 8.30-16.00 .
ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

จำนวนผู้เข้าอบรม 

รับจำนวน 15 คน/รุ่น 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 
  
*สมาชิกใหม่ลด 5%
   - โปรโมชั่นเข้าอบรม 1 ท่าน ลด 10%
   - โปรโมชั่นเข้าอบรม 2 ท่าน ลด 15%
   - โปรโมชั่นเข้าอบรม 3 ท่าน ลด 20%
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม 
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม

1.  การบำรุงรักษาแบริ่งแบบองค์รวม
2.  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  และเชิงรุกสำหรับแบริ่ง
3.  วิธีวิเคราะห์ความผิดปกติของแบริ่ง
4.  สาเหตุการล้าตัว และกลไกการสึกหรอในแบบต่างๆ
5.  ที่มาของอาการเสียจากร่อยรอยที่เห็น และเทคนิคการแก้ไขในลักษณะต่างๆ
6.  หลักการวิเคราะห์การบำรุดของแบริ่ง และลักษณะความเสียหายในแบบต่างๆ
7.  เทคนิคการวิเคราะห์การชำรุดของฟันเฟือง
8.  Word Shop วิเคราะห์ตัวอย่างแบริ่งชำรุด

 
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน