วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร การอ่านผลการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น เพื่อการใช้ประโยชน์ในฝ่ายบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูง
Used oil Analysis Report Interpretation for Maximum Use in Maintenance Department

รหัส : OA-113
วันที่จัดอบรม : จากเดิมวันที่ 29 พ.ย. 62 เลื่อนเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 62
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก

หลักสูตร การอ่านผลการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น เพื่อการใช้ประโยชน์ในฝ่ายบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูง

             Used oil Analysis Report Interpretation for Maximum Use in Maintenance Department


วิทยากร  รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย 

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์) 
University of WalesSwanseaUnited Kingdom 
  

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 

เวลา 8.30-16.00 ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก 
 

จำนวนผู้เข้าอบรม

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น


ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 * สมาชิกลด 10 %

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ผู้ควรเข้ารับการศึกษา 
 ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค 

 หัวข้อการอบรม 
1.               การบำรุงรักษาแผนใหม่ 
2.               ความรู้่เบื้องต้นในการใช้สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 
3.               การแปลผลจากรายงานการวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
4.               การอภิปรายผลวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วภาคปฎิบัติ
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน