วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร หลักการทำงาน และการใช้งานแอคคิวมูเลเตอร์
Principles and Application Accumulator

รหัส : OA-110
วันที่จัดอบรม : จากเดิม 20 ก.ย.2562 เลื่อนเป็น 8 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก


วิทยากร   
คุณประสิทธิ์ ทัพสุนทร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิกส์

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม   
จำนวน 1 วัน เวลา 8.30-16.00 .   
ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

 ค่าลงทะเบียน   
 3,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิทยากร

รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย  ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)

  เวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
  จำนวน วัน เวลา 8.30-16.00 .  ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  


  จำนวนผู้เข้าอบรม 

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น 


  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

  โปรโมชั่น เมื่อ......

  เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

  เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

  เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี

ผู้ควรเข้ารับการอบรม   
ช่างผู้ควบคุม,  ช่างซ่อมบำรุง และหัวหน้าช่างที่ควบคุมการผลิต ซึ่งใช้ในระบบนิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ไฟฟ้า  


หัวข้อการอบรม  
1. หลักการทำงานของ Accumulator
2. ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการใช้งาน Hydro-Pneumatic Accumulator
3. ลักษณะงานที่ต้องใช้ Accumulator
4. ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของการใช้  Accumulator แต่ละชนิด 
          **Accumulator แบบลูกสูบ 
          **Accumulator แบบ Bladde 
          **Accumulator แบบ Daiphragm
5. เลือกชนิด และขนาดของ Accmulator ในการใช้งาน
6. ทฤษฎีการอัดตัวของแก็ส
7. สูตรการคำนวณขนาดของ Accumulator และการคำนวณชาตไตรโนเจน
8. วิเคราะห์ความเสียหายของ  Accumulator


Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน