วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร หลักการหล่อลื่นที่เป็นพื้นฐานของระบบ ISO 18436 Part 4
The lubrication System is the Basis of the ISO 18436 Part 4

รหัส : OA-107
วันที่จัดอบรม : 6 ตุลาคม 2560
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดอรลิคเชิงรุก

หลักสูตร หลักการหล่อลื่นที่เป็นพื้นฐานของระบบ ISO 18436 Part 4
หลักสูตร หลักการหล่อลื่นที่เป็นพื้นฐานของระบบ ISO 18436 Part 4

วิทยากร
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์)
University of Wales, Swansea, United Kingdom

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม
เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

จำนวนผู้เข้าอบรม
รับจำนวน 15 คน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
   - สมาชิกใหม่ ลด 5%
   - โปรโมชั่นเข้าอบรม 1-2 ท่าน ลด 3%
   - โปรโมชั่นเข้าอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

หัวข้อการอบรม
1. การบำรุงรักษาเบื้องต้น
2. ทฤษฎีการหล่อลื่น
3. ชนิดของสารหล่อสื่น
4. วิธีการในการหล่อลื่น
5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเชิงพยากรณ์โดยการประยุกต์สารหล่อลื่น
6. การบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับการหล่อลื่น
7. การบริหาร และการจัดเก็บสารหล่อลื่น


Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน