วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักการทำงาน และการวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกล
Opertion and Analysis of Hydraulic Circuit Diagram for Mechaical

รหัส : AU-HYD-11
วันที่จัดอบรม : 11-14 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

หลักสูตร หลักการทำงาน และการวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกล

วิทยากร
รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ไทรโบโลยีประยุกต์) 
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิค

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม 
จำนวน 4 วัน เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก 

จำนวนผู้เข้าอบรม 
15 ท่าน/หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน
12,000 บาท/ท่าน
สมาชิกลด 10 %
(ราคาดังกล่าวยังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ผู้ควรเข้ารับการอบรม  
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า, และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค 

หัวข้อการอบรม 
1. การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2. การประยุกต์การใช้งานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์
     2.1 อุปกรณ์ครบคุมทิศทาง
     2.2 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
     2.3 อุปกรณ์ควบคุมความดัน
3. การวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกลของบริษ้ัทที่เข้าอบรม
Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน