ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


CSR : มอบของขวัญเนื่องในวโรกาสวันคนพิการสากล

ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแอโรฟลูอิด และมูลนิธิเคี้ยงล้ง เพ็กจู เพื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันคนพิการสากล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาส แสดงศักยภาพ ความสามารถ และได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมนันทนาการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง